Шестима шефове на „Напоителни системи“ отиват на съд

Обвиненията им са за неизгодни сделки, причинени загуби, присвоявания и др.

по статията работи: iNews.bg | 24.01.2018 | 14:13
Шестима шефове на „Напоителни системи“ отиват на съд

Софийска градска прокуратура предаде на съд шест длъжностни лица от ръководството на "Напоителни системи" ЕАД – изпълнителни директори и членове на Съвета на директорите. Те ще трявба да отговарят по различни обвинения - сключване на неизгодни за държавното дружество сделки, причинени от това загуби, присвояване на средства и др.

На Ст. Г. е повдигнато обвинение за това, че на 24.02.2012 г.в гр. София, в качеството си на длъжностно лице – изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД, е сключил неизгодна сделка с "НС Агро" АД – гр. Добрич. Предметът на договор е за консултиране за необходимостта от лицензиране на "Напоителни системи" ЕАД като ВиК-оператор по смисъла на Закона за регулиране на ВиК-услуги. В клаузите на договора е предвидено да се консултира и процедурата по издаване на лиценз пред ДКЕВР, както и реда и условията за поддръжката на лицензионния режим, при наличие на евентуално издаден лиценз.  Такъв договор не е било необходимо да се сключва, тъй като "Напоителни системи" ЕАД са били уведомени и от ДКЕВР, и от ресорния заместник-министър, че следват да разработят и представят в ДКЕВР бизнес-план за развитието на дейността си, заявление за утвърждаване на цени на услуги, които предоставят на дружества, и справка за фактурираните водни количества. "Напоителни системи" ЕАД са били длъжни да сторят това по смисъла на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/. Вместо да изпълнят законовите си задължения, те са сключили договор с "НС Агро" АД на стойност 20 000 лв., които впоследствие са били платени.  От това за "Напоителни системи" ЕАД е произлязла вреда в размер на 20 000 лв.-  престъпление по чл. 220, ал.1 от НК.

Ст. Г. е обвинен и за това, че на 12.06.2012 г. в гр. София  е съставил референция на "НС – Агро” АД – гр. Добрич, в която удостоверил неверни обстоятелства. Според подписаната референция, "НС Агро" АД – гр. Добрич успешно е консултирал "Напоителни системи" ЕАД за дейностите и мероприятията, които държавното дружество е трябвало да предприеме, за да бъде лицензирано като ВиК-оператор от ДКЕВР, а също и че "НС-Агро” АД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, което му позволява да се справи с поставените задачи качествено и ефективно, въпреки че на обвиняемия му е било известно, че към онзи момент "НС-Агро" АД е разполагал с едно заето лице - престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК.

Ст. Г. е обвинен и за това, че в периода от 06.11.2012 г. до 13.05.2013г. в гр. София, като длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на повереното му имущество. Съгласно анекси по  сключен между "Напоителни системи” ЕАД и "НС Агро” АД договор, той е подписал приемо-предавателни протоколи за резултати от изпълнението на договора и фактурите, без отчетената работа да e била действително извършена от "НС Агро” АД. От това са последвали значителни щети за предприятието в размер на 1 201 588,53 лв., представляващи сумите, изплатени по приетите фактури и заплатени законни лихви за забава, съдебни разноски и разноски по изпълнителни дела, като сумата е в особено големи размери и случаят е особено тежък       - престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 1 от НК;

На Ал. Х., като длъжностно лице -  член на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД, като извършител, и в съучастие с E. Г. – член на Съвета на директорите, и И. П. – изпълнителен  директор, присвоил чужди пари – сумата от 69 601,29 лева, представляващи разликата между начисленото и изплатено брутно възнаграждение, и полагащото се съгласно Правилника за реда за управление на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ възнаграждение. Обвиняемият е наредил да се прилага бална оценка в размер на 11 единици за трите години, вместо полагащите се за 2014 г. 6 бални единици, за 2015г.  - 7,125 бални единици и за 2017г.  - 6 бални единици, съгласно ПРУПДТДДУК, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай - престъпление по чл.203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Е. Г. е предаден на съд за това, че на 23.03.2015 г. в гр. София, като длъжностно лице– член на Съвета на директорите на Напоителни системи ЕАД – гр. София, като съизвършител в съучастие с Ал. Х. – Председател на Съвета на директорите, и И. П. – Изпълнителен  директор, присвоил чужди пари, собственост на "Напоителни системи" ЕАД – сумата от 69 601,29 лв., представляващи разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото се, съгласно Правилника за реда за управление на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, поверени му да ги управлява. С Протокол от заседанието на Съвета на Директорите от 23.03.2015 г. той е наредил при определянето на сумата за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите на Напоителни системи ЕАД след месец ноември на 2014 г.: И. П. – изпълнителен директор, Е. Г. – член на съвета на директорите, и Ал. Х. – Председател на Съвета на директорите, както и Г. З. – изпълнителен директор от 28.06.2016г., да се прилага бална оценка в размер на 11 единици, вместо полагащите се за 2014г. 6 бални единици, за 2015г.  - 7,125 и за 2017г.  - 6 бални единици, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай - престъпление по чл.203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Б. В. е предаден на съд за това, че на 05.11.2013г. в гр. София, като длъжностно лице – изпълнителен директор на "Напоителни системи ЕАД" – гр. София, съгласно договор за възлагане на управлението от 30.08.2013г., присвоил чужди пари, собственост на "Напоителни системи" ЕАД - сумата от 13 361.03 лева, представляваща разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото се съгласно Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, поверени му да ги управлява. Със своя заповед обвиняемият наредил при определянето на сумата за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите: Б. В. – изпълнителен директор, Д. И. – член на съвета на директорите, и И. М. – член на Съвета на директорите, да се прилага бална оценка в размер на 11 единици, вместо 6 бални единици- престъпление по чл.201 от НК.

 Б. В. е обвинен и за това, че на 27.08.2014 г. в гр. София, като длъжностно лице – и.ф. изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД със заповед за заместване, присвоил чужди вещи, поверени му да ги управлява – два преносими компютъра, собственост на "Напоителни системи" ЕАД,  единият на стойност 1756, 66 лв., а другият -  на стойност 3200 лв. Обвиняемият е издал заповед компютрите да се бракуват, без да са налице основанията за това. Вещите били снети от отчет и преминали във владение съответно на финансовата директорка Н. Ж. и на Изпълнителния директор Д. М.- престъпление по чл.201 от НК.

Д. И. е предаден на съд за това, че в периода от 26.11.2013 г. до 06.11.2014 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление с 4 деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от време, като длъжностно лице – Изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД, съзнателно сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 2 986 355, 52 лв. за "Напоителни системи" ЕАД, като случаят е особено тежък. Сключените сделки са, както следва:

1. На 26.11.2013г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице– Изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД, съзнателно сключил неизгодна сделка  за правни съвети, консултации, процесуално представителство, въпреки наличието на щатни юрисконсулти. От това е произлязла значителна вреда в размер на 40 747, 84 лв. за предприятието, което представлява – "Напоителни системи" ЕАД;

 2. На 30.01.2014 г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице– изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД, съзнателно сключил неизгодна сделка, с предмет на договора – консултиране на работата на служителите в централно управление на възложителя по изготвянето на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, въпреки наличието на щатни служители в "Напоителни системи" ЕАД, занимаващи се с изготвяне на документация по ЗОП. От това е произлязла значителна вреда в размер на 13 102, 03 лв. за предприятието, което представлява – "Напоителни системи" ЕАД;

3. На 30.04.2014г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице– Изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД, съзнателно е сключил неизгодна сделка с предмет на договора – подпомагане при казуси с висока степен на фактическа и правна сложност, при липса на необходимост от сключването му, поради наличието в "Напоителни системи" ЕАД на щатни юрисконсулти.  От това е произлязла значителна вреда в размер на 162 739, 78 лв. за предприятието, което представлява – "Напоителни системи" ЕАД;

4. На 06.11.2014г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице– Изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД, съзнателно сключил неизгодна сделка – споразумение по договор, сключен между "Напоителни системи" ЕАД и "НС – Агро" АД, като с подписването на споразумението задължил "Напоителни системи" ЕАД да плати на "НС – Агро" АД, сумата от 2 769 765, 87 лева, за фактурирана, но неизвършена и неприета работа, съгласно клаузите на договора, и от това произлязла значителна вреда в размер на 2 769 765, 87  лв. за предприятието, което представлява – "Напоителни системи" ЕАД- престъпление по чл. 220, ал.2, във вр. ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК;

И. П. е предаден на съд за това, че в периода от 15.12.2014 г. до 13.06.2016 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление със 79 деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от време, като длъжностно лице– Изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД, съзнателно е сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 596 784, 56 лв. за предприятието, което представлява – "Напоителни системи" ЕАД, като случаят е особено тежък - престъпление по чл. 220, ал.2, във вр. ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК;

И. П. е обвинен и за това, че на 23.05.2015 г. като длъжностно лице – изпълнителен директор  на "Напоителни системи" ЕАД – гр. София, като съизвършител в съучастие с Ал. Х. – Председател на Съвета на директорите, и Е. Г. –член на Съвета на директорите, присвоил чужди пари, собственост на "Напоителни системи" ЕАД – сумата от 69 601,29 лева, представляващи разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото се съгласно Правилника за реда за управление на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, поверени му да ги управлява. С Протокол от заседанието на Съвета на Директорите от 23.03.2015г. обвиняемият е наредил при определянето на сумата за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД след месец ноември на 2014 г.: И. П. – изпълнителен директор, Е. Г. – член на съвета на директорите и Ал. Х. – Председател на Съвета на директорите, както и Г. З. – изпълнителен директор от 28.06.2016 г., да се прилага бална оценка в размер на 11 единици, вместо полагащите се за 2014 г. 6 бални единици, за 2015г.  - 7,125 и за 2017 г.  - 6 бални единици, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай - престъпление по чл.203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

По делото са разпитани 16 свидетели. Всички обвиняеми са с мярка за неотклонение "подписка". Предстои насрочване на делото от Софийски градски съд.


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

ТВ програма

Кино

 • Сега Вяра и общество с Горан Благоев /п/
 • 13:40 Супер камери документална поредица
 • 14:15 Телепазарен прозорец
 • 14:30 Приключенията на Илайъс анимационен...
 • 15:00 Търсачи на реликви тв филм
 • 15:45 Телепазарен прозорец
 • 16:00 По света и у нас регионални новини
 • 16:15 Бързо, лесно, вкусно /п/
 • Сега "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
 • 13:30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.2...
 • 15:30 "Търговски център" - сериал, с.14...
 • 17:00 bTV Новините
 • 17:30 "Комиците и приятели" /п./ -...
 • 18:00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,...
 • 19:00 bTV Новините - централна емисия
 • 20:00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3...
 • Сега "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"...
 • 13:30 "Остани с мен" (премиера) - сериен...
 • 15:00 "Черна роза" (премиера) - сериен...
 • 16:00 Новините на NOVA
 • 16:30 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
 • 18:00 "Семейни войни" - телевизионна игра
 • 19:00 Новините на NOVA - централна емисия
 • 20:00 "Черешката на тортата" - предаване...
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета