„Индустриален мениджмънт"в ТУ-София е на I място в категорията си в класацията на МОН

Специалността е в ярък синхрон с изискванията на икономическата стратегия на България до 2020 г.

по статията работи: iNews.bg | 24.05.2018 | 15:05
„Индустриален мениджмънт"в ТУ-София е на I място в категорията си в класацията на МОН
ТУ-София

Специалността "Индустриален мениджмънт" на Стопанския факултет на Техническия университет-София заема лидерската позиция в класацията на образователното министерство в своята категория. Тя е една от най-атрактивните и модерни, което се оценява както от самите обучаващи се, така и от компаниите, които по-късно наемат възпитаниците на катедрата.

Заема е на първо място в националната класация на МОН от професионално направление 5.13 Общо инженерство.

Обучение, което открива професионални хоризонти

Още със създаването си през 1991 г. специалността "Индустриален мениджмънт" се утвърди като желана и от студентите, и от работодателите. За това свидетелстват многобройните признания и рейтинги, в които специалността е поставена на първо място. В актуалната национална класация на МОН професионалнотo направление 5.13 Общо инженерство на Технически университет – София, от което е тя, заема изключително престижното първо място сред всички акредитираните университети в България (виж http://rsvu.mon.bg). Тази класация е показателна не само за нивото на преподаване, но и за полезността на специалността за националната икономика, защото обхваща и критерии, свързани с професионалната реализация на завършилите наши възпитаници.

Обучението по специалността "Индустриален мениджмънт" е свързано с императивите на съвременната икономика, която изисква специалисти, които съчетават познанията за индустриалните технологии и процеси със знанията за тяхната икономическа рационалност. Това комбинирано познание създава съвременните мениджъри на индустриалните фирми. За да го постигнем, ние адаптирахме най-добрите учебни програми на водещи европейски и световни университети в инженерно-мениджърското обучение.

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

Основната цел на обучението на студентите е формиране на знания и умения, които биха позволили заемането и успешното изпълнение на мениджърски функции в дейността на индустриалните предприятия. В учебните програми са включени курсове, които дават системна подготовка относно технологичните процеси, качеството на създаваните продукти и пазарите за тяхната реализация, управлението на ресурси, процеси и хора, съвременните информационни управленски системи. Богатата теоретична подготовка се допълва с разработването на курсови проекти с приложна насоченост и бакалавърски дипломни работи, които предлагат приложни решения за повишаване ефективността на управленската дейност във фирмата.

Студентите, завършили четиригодишния курс на обучение, се дипломират като специалисти с висше образование по една интересна и привлекателна професия: "Инженер-мениджър". Програма 2020 за развитието на българската икономика извежда като приоритети новите технологии и индустрии, което осигурява големи възможности за професионална реализация на бъдещите инженер-мениджъри.

Какви знания формира бакалавърската степен?

Инженер-мениджърите получават системни знания с теоретико-приложен характер. Базовата инженерна подготовка дава солидни познания за технологичните процеси в електрониката, информационните технологии, електротехниката и машиностроенето. Върху тях се надгражда специализирана икономико-управленска подготовка. Обучението в маркетинговата област дава знания как да се проучват пазарите, да се разработват маркетингови стратегии и политики на бизнес организацията. Иновационната дейност е основно средство на бизнес организацията за осигуряването на конкурентоспособност и за оцеляване в пазарните условия. Ето защо обучението в тази област е насочено към усвояване на знания и умения как да се приеме предизвикателството на непрекъснатите промени, т.е. как мениджърът да бъде иновативен. От учебните дисциплини в областта на производствения инженеринг и мениджмънт се научава как продукцията да се произвежда при минимални разходи на време и ресурси и как да се осигурява качество, гарантиращо стабилни продажби. Чрез подготовката в областта на икономиката и финансите се придобиват знания как фирмата да се позиционира в конкурентната борба на пазара, как да постигне ефективни стопански резултати, как малката фирма да се развие успешно и излезе на международния пазар. Обучението в областта на мениджмънта на човешките ресурси подготвя студентите да прилагат подходи за планиране, развитие и усъвършенстване на персонала, чрез които да се постигне най-доброто им използване при взаимна полза за хората, бизнесорганизацията и обществото като цяло. Засиленото обучение по информационни технологии и съвременни системи за управление на бизнеса формира уникални познания на възпитаниците на тази специалност. Интензивната чуждоезикова подготовка разширява възможностите на инженер-мениджърите да развият международни връзки и контакти, които са особено важни за съвременното развитие на всяка една фирма.

Какво дават на студентите годините на следването?

Академичният състав на водещия специалността Стопански факултет, се стреми да създаде академичен дух и атмосфера, гарантираща висока степен на овладяване на учебния материал по време на следването на студентите. Те придобиват знания и практически умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип чрез съвместна дейност по своите курсови задачи и проекти с водещите ги преподаватели. В трети и четвърти курс те се включват в редица бизнес проекти на Стопанския факултет с иновационна насоченост. В модерни лаборатории и компютърни зали се усвояват съвременни знания за управлението на фирмата, с които малко студенти в страната могат да се похвалят.

Устойчива практика е възможността наши студенти да провеждат обучение по програмата Еразмус + в различни европейски университети в Германия, Дания, Великобритания, Франция, Италия, Кипър, Португалия, Испания и др. В следващите години ние предвиждаме да обогатим международните контакти на нашите студенти и по линия на практики в европейски компании. В тази връзка доброто владеене на английски, немски и френски език гарантира обучението на студентите в европейските страни.

Професионална реализация

Специалистите, завършили бакалавърска степен по специалността "Индустриален мениджмънт" притежават управленски знания и умения, които могат да приложат с успех в частни фирми с индустриален профил, в държавни и общински компании, както и в други стопански и държавни организации. Те могат да работят като ръководители на технологични звена и отдели във фирмата; като специалисти, които извършват маркетингови проучвания, разработват нови продукти и ги внедряват в стопанската дейност; като мениджъри на малки и средни предприятия. Знанията им позволяват да основат и управляват самостоятелно технологична фирма.

Какви са изискванията за прием на бакалаври?

За подробна и актуална информация относно приема по специалността (формиране на състезателен бал, необходими документи за кандидатстване и др. под.) : Технически университет-София, п.к. 1756, Студентски град; Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04;

http://priem.tu-sofia.bg/

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Завършилите бакалавърската степен на специалност "Индустриален мениджмънт" могат да продължат обучението си в Стопанския факултет за получаване и на образователно-квалификационната степен "магистър" по същата специалност. Продължителността на обучението е 1,5 години (вкл. разработване и защита на дипломна работа в трети семестър). Формите на обучение са редовна и задочна. Редовното магистърско обучение се провежда 3 вечери в седмицата и в събота, а задочното – два семестъра с продължителност от по 2 до 3 седмици. За да отговори на големия интерес за получаване на професионалната квалификация "Магистър по индустриален мениджмънт", в Стопанския факултет на ТУ-София се провежда задочно изравнително обучение за завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър" по други специалности. Продължителността на обучението е два семестъра за 1 година.

Изравнително обучение не е необходимо за завършилите специалност "Стопанско управление", специалностите от професионални направления 3.8. Икономика, 5.9. Металургия, 3.10. Химични технологии, 5.11. Биотехнологии, 5.12. Хранителни технологии и 5.13. Общо инженерство.

Основна цел на магистърското обучение е подготовка на специалисти с висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и засилена подготовка в избраната функционална област на мениджмънта за потребностите на икономиката. Предлаганите специализиращи магистърски програми са: "Мениджмънт на маркетинга", "Производствен и операционен мениджмънт" и "Мениджмънт на персонала".

В магистърското обучение се осъществява надграждане на знанията и уменията, придобити в бакалавърския курс на обучение със съвременни инженерно-мениджърски концепции, технологии и подходи; формират се знания за вземане на стратегически решения в условията на динамична бизнес среда; създават се способности за проектиране на производствени и операционни системи и системи за управлението им и контрол върху изпълнението на стратегически и оперативни планове; подготвят се ръководители на отдели и звена с комуникативни, аналитични и предприемачески умения в различните функционални области на мениджмънта.

Компетенции и възможности за професионално развитие

Завършилите магистърска степен по специалност "Индустриален мениджмънт" придобиват компетенции в следните направления:

Моделиране на бизнес процеси;

Управление на производството, маркетинга, персонала и качеството.

Проектиране на производствени и операционни системи, както и на системи за тяхното управление;

Управление на иновативни организационни структури за трансфер на технологии и за подпомагане дейността на малки и средни предприятия;

Управление на проекти и управление на риска;

Магистрите по индустриален мениджмънт могат да работят като: ръководители на средните и висшите равнища на управление на предприятия и организации; специалисти в отдели и звена, занимаващи се с проблемите на: производството, маркетинга, персонала и др.; експерти, които разработват и внедряват новости в управлението на фирмата.

Нашите студенти се реализират много успешно след завършването на бакалавърското и магистърското обучение по специалността "Индустриален мениджмънт". Те работят като мениджъри на средно и високо ниво в много предприятия, министерства и агенции. Част от тях успешно развиват собствен бизнес, използвайки знанията и уменията, получени по време на своето обучение. Една група от студентите продължават обучението си за придобиване на научна степен "Доктор" в докторантските програми на Стопански факултет.

Какви са изискванията за прием на магистри?

Кандидатстването за магистърската степен по специалност "Индустриален мениджмънт" се извършва въз основа на диплома за завършено висше образование.

Справки за специалността и записване на приетите студенти:

Технически университет-София, п.к. 1756, Студентски град http://priem.tu-sofia.bg/;

Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04; mag-sf@tu-sofia.bg


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

ТВ програма

Кино

 • Сега Култура.БГ
 • 12:00 По света и у нас
 • 12:35 Новини на турски език
 • 12:45 Телепазарен прозорец
 • 13:00 Последният печели...
 • 14:00 Телепазарен прозорец
 • 14:15 Рицарят на Бялата дама 3-сериен...
 • 15:30 Как върнахме дядо към живота детски...
 • Сега "Преди обед" - токшоу с водещи...
 • 12:00 bTV Новините - обедна емисия
 • 12:35 "Комиците и приятели"
 • 13:30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
 • 14:30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
 • 15:00 "Доктор Чудо" - сериал, еп.75
 • 16:00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,...
 • 17:00 bTV Новините
 • Сега "На кафе" - предаване на NOVA
 • 12:00 Новините на NOVA
 • 12:30 "Черно-бяла любов" (премиера) -...
 • 13:30 "Неразделни" (премиера) - сериал
 • 15:00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен...
 • 16:00 Новините на NOVA
 • 16:10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
 • 17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета