„Мениджмънт и бизнес информационни системи” в ТУ-София отваря врати към супер кариера

Пред завършилите тази специалност се разкриват невероятни професионални хоризонти

по статията работи: iNews.bg | 24.05.2018 | 15:05
„Мениджмънт и бизнес информационни системи” в ТУ-София отваря врати към супер кариера
ТУ-София

Специалност "Мениджмънт и бизнес информационни системи” в Стопанския факултет на Техническия университет – София е съвременен образователен продукт от професионално направление 5.13 Общо инженерство, класирано на I-во място в националната класация на МОН. Обучението там разкрива невероятни професионални хоризонти.

Целта на специалността "Мениджмънт и бизнес информационни системи” е да подготвя управленски специалисти с висше образование, които притежават необходимия спектър от съвременни знания и умения в областта на управлението и бизнес информационните системи. Тя е в съответствие с императивите на съвременната икономика на знанието, която предполага все по-голямо използване на информационно комуникационните технологии във всички бизнес дейности и изисква нови знания и умения за управлението им. Тя е съобразена с нарастващото търсене на специалисти в областта на управлението и приложението на ИКТ в бизнеса и гарантира добра професионална реализация.

Специалността подготвя специалисти с широк спектър от знания и умения, необходими да отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят. Обучението се извършва по учебен план и учебни програми, разработени в съответствие с постиженията на водещи европейски и световни университети. То е насочено към развитие на знания и умения, както в областта на инженерните науки, така и необходимите за всеки мениджър знания в областта на бизнес управлението. Тази комбинация прави специалността изключително подходяща за съвременната бързо променяща се среда като подготвя съвременни мениджъри за всички сфери на бизнеса.

Защо да изберете тази специалност?

Защото обществото, бизнесът и ИКТ индустрията имат нужда от Вас, а Вие ще получите високо качество на обучение, гарантиращо добра професионална реализация. Това е видно и от Програма 2020 за развитието на българската икономика, която извежда като приоритети развитието на новите дигитално-революционни технологии и индустрии. Специалността е изключително иновативна, нетрадиционна и уникална за България. Тя е както управленски и бизнес-ориентирана, така и хай-тек, ИТ инженерно-творчески насочена. Перспективите пред специалността се предопределят от нейната универсалност, широкопрофилност, интердисциплинарност, извънредна гъвкавост и избираемост при задълбочаване на специализиращата подготовка.

Специалността формира на знания и умения, които биха позволили заемането и успешното изпълнение на ИТ и мениджърски функции в дейността на бизнес организациите. В учебния план са включени курсове, които дават системна подготовка относно управлението на бизнеса, бизнес информационни процеси, тяхното качество и информационна сигурност, пазарите за успешната им реализация, управлението на ИКТ ресурси, процеси и хора, съвременни информационни управленски системи. Богатата теоретична подготовка се допълва с разработването на курсови проекти и дипломна работа с приложна управленска и ИКТ насоченост, които предполагат ИТ решения за повишаване на ефективността на дейността и управлението на фирмите. Студентите, завършили четиригодишния курс на обучение, се дипломират като специалисти с висше образование по професионална квалификация: "Инженер-мениджър".

Какви знания формира бакалавърската степен?

Инженер-мениджърите получават системни знания с теоретико-приложен характер. Обучението се състои в балансиран микс от хронологично и логически подредени задължителни фундаментални дисциплини с общотеоретичен, мениджърски и ИТ характер, както и специализиращи дисциплини с надграждащ характер в областта на мениджмънта на бизнес информационните технологии. Учебното съдържание е изградено в седем блока учебни дисциплини: Информатика и информационни технологии; Икономика; Мениджмънт, Мениджмънт на бизнес информационните технологии; Социално-правни науки; Математика и Чужди езици.

Стремежът на екипа на Стопанския факултет е да отговори по възможно най-добрия начин на изискванията на фирмите и да предостави на младите хора максимална мобилност и конкурентоспособност на пазара на труда както у нас, така и в чужбина. За тази цел програмата се фокусира върху:

Осигуряване на задълбочени знания и практически умения в областта на икономиката и мениджмънта, в т.ч. за мениджмънта на маркетинга, иновациите, производствената дейност, персонала и финансите;

Изграждане на знания и умения за разработване, поддържане и приложение в реалния бизнес на информационни системи, в т.ч. за управление на тяхното качество и информационна сигурност;

Задълбочаване на знанията в областта на: езиците за програмиране; компютърните мрежи и комуникации; компютърна графика и анимация; интегрирани и интерактивни, мултимедийни и мобилни, интернет и облачни технологии с цел решаване на специфични бизнес проблеми; , в т.ч. мениджмънт на облачни организации и центрове за данни;.

Запознаване с бизнес приложни елементи от теория на изкуствения интелект, интелигентни методи за бизнес анализи и разузнаване в споделени среди, виртуално прототипиране и среди за реализация, вкл. добавена реалност с цел постигане на хетерогенни интелигентни системи и платформи за всички аспекти на живота;

Придобиване и прилагане на бизнес стандарти на персонално и организационно ниво, вкл. методи за системно моделиране, реинженеринг, симулация, хармонизация, администриране и мениджмънт на ИТ услуги и процеси, както и международни норми и методологии за управление на ИТ услугите.

Завършилите бакалавърска степен по специалността придобиват следните компетенции:

-базова математическа подготовка с оглед използването на математически модели в мениджмънта и приложението на бизнес информационните технологии;

-солидна подготовка в областта на информационните технологии и системи, тяхното приложение в дейността на бизнес организациите и при решаване на управленски задачи;

-комплексна подготовка в областта на бизнес информационните технологии и системи, както и тяхното управление;

-задълбочена икономическа и управленска подготовка, разширена правна, специализирана хуманитарна и езикова подготовка.

Какви възможности се откриват пред студентите по време на тяхното следване?

Академичният състав на водещия специалността Стопански факултет се стреми да създаде академичен дух и атмосфера, гарантиращи висока степен на овладяване на учебния материал по време на следването. Студентите придобиват знания и практически умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип чрез съвместна дейност по курсови задачи и проекти със своите колеги и преподаватели. В трети и четвърти курс те имат възможност да се включват в редица бизнес проекти на Стопански факултет с управленска и иновационна насоченост. В модерни лаборатории и компютърни зали се усвояват съвременни знания по ИТ мениджмънт, с които малко университети в страната могат да се похвалят.

Добре развитата мрежа от контакти с бизнеса на факултета дава възможност за провеждане на стажове и практики. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно на студентите се предлага възможност да участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

Устойчива практика е възможността наши студенти да участват в международен образователен обмен по програма за студентска мобилност "Еразъм+”. Тя позволява на изявени студенти от специалността с добро владеене на чужд език да бъдат изпращани за обучение, стаж и изготвяне на дипломни работи във водещи европейски университети. Стопанският факултет поддържа многостранни връзки и партньорство с редица чуждестранни висши учебни заведения и много фирми от Австрия, Германия, Великобритания, Дания, Франция, Испания, Италия, Португалия, Кипър, Чехия, Литва, Латвия, САЩ и др. В тази връзка доброто владеене на чужди езици гарантира обучението на студентите в глобалното световно пространство.

Професионална реализация

Специалността е изключително широкоспектърна, съобразена с потребностите на практиката в условията на съвременното информационно общество. Придобитите знания и умения ще Ви гарантират успешна реализация във всички сфери на бизнеса на българския, европейския и световен пазар на труда. Вашето дипломиране като Инженер-мениджъри със задълбочени познания едновременно в областта на мениджмънта, ИКТ и техните бизнес приложения, ще Ви осигури летящ старт за успешна кариера в бъдеще. То разкрива пред Вас необятни възможности за допълнително специализиране и усъвършенстване в широк диапазон от изключително модерни направления с все по-нарастващо търсене на специалисти. Освен това, завършилите ТУ – София имат по-привлекателни предложения за работа и са по-търсени като специалисти в сравнение с конкурентните университети.

Завършилите специалността могат да заемат отговорни мениджърски позиции както в национални, така и в глобални високотехнологични компании. Специалността подготвя експерти с фокус върху мениджмънта на бизнес информационните технологии и системи, предоставяйки необходимата квалификация за реализация като:

-ръководители на звена и отдели за управление на предприятия от материалната и извънматериалната сфера; специалисти в отдели и бюра, занимаващи се с производство на продукти и извършване на услуги, иновации, маркетинг, персонал, производствен мениджмънт, технико-икономически анализи; мениджъри на МСП; бизнес предприемачи и др.

-ръководители на звена и отдели за информационно обслужване на организациите от бизнеса; специалисти и ръководители на отдели и бюра, занимаващи се с разработване и/или предлагане на бизнес информационни продукти, извършване на компютърни услуги, прилагане на бизнес информационни технологии в иновациите, маркетинга, управлението на персонала, производствения мениджмънт, извършването на технико-икономически анализи и др.

Завършването на тази специалност дава възможности за заемане на високоплатени престижни позиции; удовлетвореност от работа, съпътствана от творчески предизвикателства и в следните по-важни сфери:

-Бизнес ИТ и информационни системи: бизнес ИТ консултант, уеб /графичен дизайнер, ИТ специалист, мениджър на функционални приложения, ръководител на проекти, бизнес анализатор на големи масиви от данни;

-Управление на ИТ услуги: системен администратор, инфраструктурен архитект, ИТ консултант, ИТ мениджър, мениджър по ИТ сигурността /качеството;

-Софтуерен Инженеринг: софтуерен архитект, разработчик /изпитател на софтуер, софтуерен анализатор

Управленските знания и умения, които притежават завършилите специалността, могат да бъдат приложени с успех в частни, държавни и общински организации, във фирми с ИКТ профил и др. Знанията им позволяват да основат и управляват собствени високотехнологични фирми.

Изисквания за прием

Изискванията за прием са изключително гъвкави, съобразно потребностите и възможностите на всеки. Така можете да се явите или на конкурсен изпит (тест) по математика, или да кандидатствате само по документи – с една от следните оценки от зрелостен изпит (матура) по: математика, физика, или български език и литература (БЕЛ). Конкурсните изпити са предварителни и редовни. Изискванията са в съответствие с Правилника за приемане на студенти в ТУ-София. По-подробна и актуална информация за балообразуващите оценки, минималните изисквания за класиране, прехвърляне от друг университет или специалност, както и за цялата кандидатстудентска кампания може да намерите на сайта: priem.tu-sofia.bg

Достъп до по-нататъшно обучение

Завършилите бакалаври могат да кандидатстват и да продължат обучението си в ОКС ”магистър" в страната или в чужбина в подходящи научни направления. Кандидатстването за магистърската степен се извършва въз основа на диплома за завършено висше образование. Група изявени магистри могат да продължат обучението си за придобиване и на научна степен "Доктор" в докторантските програми на Стопански факултет.

Справки за специалността и записване на приетите студенти:

Технически университет - София, п.к. 1756, Студентски град http://priem.tu-sofia.bg/

Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04

bach-sf@tu-sofia.bg; mag-sf@tu-sofia.bg


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

ТВ програма

Кино

 • Сега Култура.БГ
 • 12:00 По света и у нас
 • 12:35 Новини на турски език
 • 12:45 Телепазарен прозорец
 • 13:00 Последният печели...
 • 14:00 Телепазарен прозорец
 • 14:15 Рицарят на Бялата дама 3-сериен...
 • 15:30 Как върнахме дядо към живота детски...
 • Сега "Преди обед" - токшоу с водещи...
 • 12:00 bTV Новините - обедна емисия
 • 12:35 "Комиците и приятели"
 • 13:30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
 • 14:30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
 • 15:00 "Доктор Чудо" - сериал, еп.75
 • 16:00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,...
 • 17:00 bTV Новините
 • Сега "На кафе" - предаване на NOVA
 • 12:00 Новините на NOVA
 • 12:30 "Черно-бяла любов" (премиера) -...
 • 13:30 "Неразделни" (премиера) - сериал
 • 15:00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен...
 • 16:00 Новините на NOVA
 • 16:10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
 • 17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета