брой гласове: 9
брой гласове: 8
брой гласове: 12
брой гласове: 5
брой гласове: 22
брой гласове: 17
брой гласове: 19
брой гласове: 7
брой гласове: 6
брой гласове: 22
брой гласове: 10
брой гласове: 9
брой гласове: 10
брой гласове: 37
брой гласове: 28
Правила

ИНИЦИАТИВА „99 ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ”

 

 

1. Същност на инициативата

Инициативата „99 забележителности на България“ има за цел да насочи вниманието на потребителите върху традиционни български културни, природни, исторически и туристически забележителности. Тя им дава възможност сами да определят своето любимо място в България. Това може да е местност, паметник на културата, туристическа дестинация, район, манастир, църква, пещера и т.н.

 

Целта е да бъде генерирана съвкупност от предложения, които описват най-добре предпочитанията на българите към родните забележителности, тези, с които се гордеем и които може би сме забравили и/или не познаваме.

 

Инициативата ще стимулира интереса на потребителите към България и ще направи възможно популяризирането на избраните от читателите български топ забележителности, оценяването им и намирането на тази, която се смята за най-интересна и любима. Така ще разберем кое е наистина любимото място на българите, което ги вълнува, предизвиква техния интерес и ги кара да се чувстват горди.

 

Начин на провеждане

 

Инициативата ще се проведе само в Интернет. В специално създаден модул към новинарския сайт www.inews.bg, участниците ще имат възможност да се регистрират, като след това получават достъп до всички функции в играта, а именно:

 

 

 • Забележителности
  Модул, в който юзърите ще предлагат техния избор, а също така ще имат възможност да гласуват за всички останали предложения. Основна функция в него е качването на снимки на предложенията, придружени от кратко описание на изображението /къде е снимано, кога, какво представлява/. Всеки потребител в инициативата може да участва с неопределен брой предложения, като за всяко от тях може да качи до 5 снимки. 

  Участниците ще могат да гласуват по един път за предложение, както и по един път за всяка снимка, придружаваща предложението. За участник в конкретно предложение се счита и потребител, който съществено е допринесъл с допълнителна информация и снимки за вече качено предложение,  като той също се бори за награда наравно с този, който е дал предложението. Победителят се определя на лотариен принцип сред всички, участвали в разработването и допълването на вече каченото предложение, наравно с първия, който го е предложил.

  Задължително условие е снимките качени от участниците да са АВТОРСКИ!!!

   

 • Игра „Познаваш ли България“
  В играта „Познаваш ли България?“ всеки участник ще може да покаже знанията си за България (в социално-обществен, исторически, културен, природен и научен аспект.)

  Всеки участник ще може да отговаря на 5 въпроса дневно, като времето за отговор на всеки въпрос е 15 секунди.

  За всеки правилен отговор участникът получава 1 точка. Участник отговорил правилно и на петте въпроса за деня получава 3 бонус точки. Всеки потребител получава правото да покани по 5 (пет) свои приятели за участие в играта, като за целта трябва да предостави на системата име, фамилия и адрес на електронна поща на приятеля. За всеки приятел, който откликне на поканата, регистрираният участник получава по 2 (две) бонус точки.
  Забележка: За да се получи бонусът от регистриран приятел, съответният трябва да се регистрира, използвайки уникалната хипервръзка от получената на своя имейл адрес покана и да отговори на поне 10 въпроса. При регистрация на поканен потребител директно от формата за регистрация на страницата 99 Забележителности на България - без да бъде използвана хипервръзката (линкът) в поканата – или при регистрация чрез хипервръзката в поканата, но при неотговаряне на поне 10 въпроса, бонуси не се присъждат. 

   

 • Фотоконкурс

  Фотоконкурсът е третият модул от инициативата „99 забележителности на България“.

  В него могат да участват всички регистрирани в инициативата потребители, с неограничен брой снимки (промяна от 05.06.2011 - с до 5 снимки на потребител).

  Снимките трябва да са с големина до 10 МВ.

  Снимките трябва да са АВТОРСКИ!!!

  Снимките трябва да са тематично свързани с идеята на инициативата, т.е. - да са от място в България.

  Снимките не трябва да носят воден знак или други отличаващи елементи. 

  Конкурсът ще излъчи двама победители: един, чиято снимка е събрала най-много гласове, и втори, чиято снимка ще бъде наградена от експертно жури на организаторите. 

  Наградите във фотоконкурса са две: iPhone 4 и 5-дневна почивка за двама в 4-звезден хотел в България.

   

2. Правила и условия

Всеки участник в инициативата „99 забележителности на България“, включваща и Фотоконкурс, и играта „Познаваш ли България“, е задължен да спазва описаните по-долу правила, а именно:

2.1 Всеки участник в инициативата „99 забележителности на България“ се съгласява, че приема правилата и условията на инициативата, не възразява срещу условията и правилата на инициативата, както и че не може и няма да има материални и нематериални претенции към организаторите на инициативата, освен тези, определени чрез правилата на инициативата „99 забележителности на България“ в частта „Награди“.

2.2 Всеки участник може да се регистрира само един път, като попълни формата за регистрация за участие в инициативата „99 забележителности на България“, като се съгласява, че доброволно предоставя исканите от организаторите данни, както и че няма да предявява искове към организаторите, свързани с това. При сгрешени, неверни и неточни данни при регистрацията на участника в инициативата „99 забележителности на България“, организаторите не носят отговорност и не са страна при искове, предявени от участника във връзка с това. В полетата „Име“ и „Фамилия“ на регистрационната форма участникът е длъжен да попълни своите име и фамилия, като при евентуалното спечелване на награда той е длъжен да удостовери истинността им чрез документ за самоличност. При разминаване на данните посочени от участникът в инициативата „99 забележителности на България“ във формата за регистрация и тези в предоставения документ за самоличност, организаторите не предоставят наградата на този участник. Организаторите на инициативата могат да премахнат регистрацията на участник, за който има видими доказателства за некоректно попълнени полета в регистрационната форма.

2.3 Предоставените от организаторите потребителско име и парола за участие в инициативата „99 забележителности на България“ са лични и не могат да бъдат предоставяни на други лица, като предоставянето им от вече регистриран участник в инициативата на други лица е за негова сметка. Всички произтичащи от това последствия не задължават организаторите на инициативата по никакъв начин, както и с евентуални искове на регистрирания участник, свързани с това. 

2.4 Всеки регистриран в инициативата „99 забележителности на България“ участник има право да участва в играта „Познаваш ли България“ и веднъж дневно да отговаря на 3 (три) избрани от организаторите въпроси. След посочване на отговор на всеки въпрос и записването му в базата данни на интернет приложението посредством предоставения навигационен интерфейс, участникът се съгласява, че няма право да го променя, както и да предявява искове към организаторите, свързани с желанието му за промяна на вече записаните данни.

2.5 За всеки верен отговор участникът в играта „Познаваш ли България?“ получава по 1 (една) точка. Ако даден участник отговори вярно и на трите въпроса за деня, получава 3 (три) бонус точки. Максималният дневен брой точки, които могат да бъдат спечелени от отговаряне на въпроси е 6 (шест).

2.6 Организаторите на инициативата „99 забележителности на България“ предоставят възможност на регистрираните участници да отговарят на въпроси в играта „Познаваш ли България?“ от 00:00 до 23:59 часа на всеки календарен ден от инициативата.

2.7 Всеки регистриран участник в инициативата „99 забележителности на България“, участващ в играта „Познаваш ли България“, има право да покани до 5 свои приятели за участие в играта, като за целта трябва да предостави на системата име, фамилия и адрес на електронна поща на приятеля. За всеки приятел, който откликне на поканата и отговори на поне 10 (десет) въпроса от играта, регистрираният участник получава по 2 (две) бонус точки.
Забележка: За да се получи бонусът от регистриран приятел, съответният трябва да се регистрира, използвайки уникалната хипервръзка от получената на своя имейл адрес покана и да отговори на поне 10 (десет) въпроса в играта „Познаваш ли България?“. При регистрация на поканен потребител директно от формата за регистрация на страницата на инициативата „99 забележителности на България“ - без да бъде използвана хипервръзката (линкът) в поканата - бонуси не се присъждат.

2.8 Сборът от точките, получени от верни отговори на въпросите, увеличени евентуално с 3 (три) бонус точки, затова че участникът е отговорил правилно и на трите въпроса, и точките, получени от изпратени и приети покани от приятели, представлява дневният актив на участника.

2.9 Съвкупността от дневните активи в рамките на всяка календарна седмица представлява седмичният актив на регистрирания участник.

2.10 Съвкупността от дневните активи в рамките на всеки календарен месец представлява месечният актив на регистрирания участник.

2.11 Съвкупността от дневните активи в рамките на целия период на инициативата представлява общия актив на регистрирания участник.

2.12 Организаторите на инициативата „99 забележителности на България“ се задължават да предоставят въпроси на всеки регистриран участник, във всеки календарен ден от срока на инициативата.

 

 

3. Участници в инициативата 

Участници в инициативата „99 Забележителности на България“ могат да бъдат всички ползватели на сайта iNews.bg, които се регистрират и приемат правилата и условията на инициативата.

В инициативата „99 забележителности на България“, включително играта „Познаваш ли България?“ и Фотоконкурс, нямат право да участват служители на компанията 3БЕЙ.БГ АД и техните семейства, както и служителите и семействата им на компаниите-партньори в инициативата.

 

 

4. Организатори на инициативата

Организатор на инициативата е 3БЕЙ.БГ АД.

 

 

5. Победители

Участниците, предложили или допълнили информацията за забележителностите, които са получили най-много гласове по време на инициативата и са заели местата от 1 до 9, си разпределят наградите. Ако информацията за дадена забележителност е резултат на действията на повече от един потребител, между тях се тегли жребий за това кой да получи съответната награда.

Забележка: За да бъде даден участник признат за съавтор на участника, предложил забележителност, той трябва да е допълнил описанието ? по начин, който добавя стойност и дава допълнителна информация за съответния обект, както и да е качил поне една снимка.

Участниците в играта „Познаваш ли България?“, постигнали най-висок резултат в рамките на всяка календарна седмица или месец, участват в рапределянето на седмични и месечни награди, предоставени от организатора и партньорите.

Забележка: Ако двама или повече участници са с равен брой точки на места, даващи награди, между тях се тегли жребий за това кой да ги получи.

 

 

6. Награди

6.1 Награди за предложения за забележителност на България

1-ва награда - Ваучер на стойност 1500 лева за фототехника и ноутбук от HP

2-ра награда - Седмична почивка за двама в 4-звезден хотел в България

3-та награда - Ноутбук от HP

4-та награда - Колекционерски издания на списание „8“ + абонамент за списанието

5-та награда - Колекционерски издания на списание „8“ + абонамент за списанието

6-та награда - Колекционерски издания на списание „8“

7-ма награда - Колекционерски издания на списание „8“

8-ма награда - Колекционерски издания на списание „8“

9-та награда - Колекционерски издания на списание „8“

 

6.2 Награди в играта „Познаваш ли България“

Тук наградите са няколко вида: седмични, месечни и финални. Седмичните са по три на седмица и се разпределят между потребителите с най-висок седмичен точков актив. Месечните награди са по 5 на месец и се разпределят между участниците, събрали най много точки в месеците май, юни и юли. Финалните награди са 9 на брой и се разпределят на лотариен принцип между всички участници в играта.

 

Седмични награди:

1-ва награда - Уикенд за двама в 4-звезден хотел в България

2-ра награда - Абонамент за списание „8“

3-та награда - Луксозна книга

Месечни награди:

1-ва награда - Ноутбук от HP

2-ра награда - Колекционерски издания на списание „8“

3-та награда - Колекционерски издания на списание „8“

4-та награда - Колекционерски издания на списание „8“

5-та награда - Абонамент за списание „8“

Финални награди:

1-ва награда - Ваучер на стойност 1500 лева за фототехника и ноутбук от HP

2-ра награда - Седмична почивка за двама в 4-звезден хотел в България

3-та награда - Ноутбук от HP

4-та награда - Колекционерски издания на списание „8“ + абонамент за списанието

5-та награда - Колекционерски издания на списание „8“ + абонамент за списанието

6-та награда - Колекционерски издания на списание „8“

7-ма награда - Колекционерски издания на списание „8“

8-ма награда - Колекционерски издания на списание „8“

9-та награда - Луксозна книга

вашите снимки
Връх Безбог
автор: Инна Митева | 15.08.2011
брой гласове: 3
Доспат
автор: Инна Митева | 15.08.2011
брой гласове: 2
Водопад
автор: Златина Иванова | 15.08.2011
брой гласове: 0
Водопад
автор: Златина Иванова | 15.08.2011
брой гласове: 0
Водопад
автор: Златина Иванова | 15.08.2011
брой гласове: 0
Деветашка пещера
автор: Марта Величкова | 15.08.2011
брой гласове: 3
автор: Нелия Куртева | 15.08.2011
брой гласове: 0
Панагюрски колонии - невероятен кът
автор: Zlatina Ivanova | 15.08.2011
брой гласове: 1
Хвостохранилище „Медет” до Бенковски. Макар и опасно място, красотата му не може да се...
автор: Zlatina Ivanova | 15.08.2011
брой гласове: 0
автор: eleonora docheva | 15.08.2011
брой гласове: 0
автор: eleonora docheva | 15.08.2011
брой гласове: 0
автор: eleonora docheva | 15.08.2011
брой гласове: 0
автор: eleonora docheva | 15.08.2011
брой гласове: 0
Църквата
автор: eleonora docheva | 15.08.2011
брой гласове: 0
автор: vladislava burova | 15.08.2011
брой гласове: 0
автор: Ивайло Димитров | 15.08.2011
брой гласове: 0
автор: Ивайло Димитров | 15.08.2011
брой гласове: 0
Мусала е най-високият връх в България и на целия Балкански полуостров с височина 2925 m,...
автор: Ивайло Димитров | 15.08.2011
брой гласове: 0
Язовир "Доспат" преди първите утринни лъчи
автор: Марта Величкова | 15.08.2011
брой гласове: 4
Леденото езеро
автор: Ивайло Димитров | 15.08.2011
брой гласове: 1
Реклама
Error 503 Service Temporarily Unavailable

Временно Недостъпен 503

Бяхме информирани за възникналия проблем.


Ще отстраним наличния проблем във възможно най-кратко време.Можете да отидете на Начална страница